Ons storie sover...

Delmas-Wes Gemeente het op 31 Januarie 1974 afgestig van NG Moedergemeente.  Johannes Cilliers het een hektaar van sy plaas Morester, net buite die dorp, aan die gemeente geskenk.  Nadat die bou van ʼn pastorie eers met geesdrif aangepak is, is die uiteindelike kerkgebou ingewy op 27 November 1976.  Ds. Gerrie Mostert is die eerste leraar van ‘n gemeente wat met opwinding eienaarskap neem van hul nuwe geloofsgemeenskap.  In die jare wat volg begin passiwiteit intree, aangesien die bou-projekte as hoofdryfveer van die gemeente afgehandel is.  In die laat tagtiger jare, na groeiende spanning en uitdagings in Delmas-Wes beleef die gemeente ʼn geestelike oplewing waarna ʼn groep sleutel persone hulself verbind tot die gemeente en hul onmisbare rol daar in.  In hierdie tyd word ʼn geestelike basis in die gemeente gele met intensiewe fokus op kampe en Bybelstudies. 

Daar is vryheid aan lidmate gegee om self ook te bedien.  Die middel negentigs sien ʼn gebedsoplewing in Delmas-Wes, asook die begin van ʼn selgroep-beweging.  In hierdie tyd voer Delmas-Wes vir die eerste keer ʼn Passiespel op, gevolg deur Die Verlore Seun, ʼn ruk later.  Hierdie tradisie van opvoerings sou later uitbrei tot ʼn dorpsaksie waarin ses gemeentes saam Die Bruidegom Kom en Houtkruis aangebied het.  In 1999 tree Ds. Mostert af en word Ds. Marius Joubert beroep as nuwe leraar in die gemeente.  In die jare wat volg is daar ʼn groeiende fokus op die Sondag eredienste, maar die gemeente antwoord ook ʼn spesifieke roeping om betrokke te word by wêreldsending. 

Van 2004 af ondergaan Delmas-Wes sekere radikale veranderinge:  ʼn loodskommittee word in die lewe geroep om oor die gemeente se identiteit en kern-besigheid te besin wat onder andere daartoe gelei het dat die kerkraad vervang is deur ʼn kleiner, meer funksionele Raad van ouderlinge.  Die RVO fasiliteer ʼn strategiese proses in die gemeente om die visie, waardes, doelwitte van die gemeente te bepaal, asook om nuwe bedieningsvorme te inisieer.  In 2009 aanvaar Ds. Gawie Snyman ʼn beroep na Delmas-Wes, nadat Ds. Marius die gemeente verlaat.  Ds. Gawie bring ʼn sterk fokus op die gemeenskap en die missionêre wese van dissipelskap na die gemeente.